REJS – Dominikańskie Duszpasterstwo Młodzieży

Klauzula informacyjna dla rodziców
w związku z wyjazdem duszpasterskim młodzieży z Dominikańskiego Duszpasterstwa Młodzieży Rejs
– informacje przy zapisach do danych umieszczanych na karcie kwalifikacyjnej wyjazdu

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz danych Państwa dzieci jest Klasztoru Zakonu Kaznodziejskiego, Konwent św. Józefa, ul. Dominikańska 2, 02-741 Warszawa.

 1. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora można się skontaktować pod adresem: [email protected]

 1. Dane osobowe Pani/Pana lub dziecka których pola wskazane są w Karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku są przetwarzane w celu rekrutacji na wyjazd i przeprowadzenia wyjazdu duszpasterskiego dzieci z Dominikańskiego Duszpasterstwa Młodzieży Rejs, a więc:

 1. na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 7 ust. 1 pkt 3 Dekretu) a wynikającym z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a szczególnie artykułów: 92a, 92c, 92g, 92h, 92j-l oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452 z późn. zm.). W tym zakresie i na tej podstawie przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe. Brak danych w karcie kwalifikacyjnej uniemożliwi przeprowadzenie kwalifikacji na wyjazd duszpasterski.

 2. w związku z podjęciem działań przed zawarciem Pani/Pana umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 7 ust. 1 pkt 2 Dekretu). W tym zakresie i na tej podstawie przetwarzanie danych osobowych wynika z konieczności podpisania umowy. Podanie danych jest niezbędne do jej przygotowania i zawarcia. Brak danych w karcie kwalifikacyjnej uniemożliwi zawarcie umowy.

 3. na podstawie zgody, gdy takiej udzielono (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu). W tym zakresie i na tej podstawie podanie danych osobowych jest dobrowolne.


W zakresie szczególnych kategorii danych (dotyczących kwestii zdrowia) podstawą przetwarzania jest:

 1. obowiązek ciążący na Administratorze (art. 9 ust. 2 pkt. b RODO lub art. 7 ust. 1 pkt 3 Dekretu w zw. z art. 7 ust. 2 Dekretu). W tym zakresie i na tej podstawie przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe;

 2. realizacja celów profilaktyki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 pkt. h RODO). W tym zakresie i na tej podstawie przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe;

 3. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, gdy takiej udzielono (art. 9 ust. 1 pkt a RODO, art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu zw. z art. 7 ust. 2 Dekretu). W tym zakresie i na tej podstawie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, dostępu do treści swoich danych, sprostowania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Kościelnego Inspektora Ochrony Danych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie odpowiednim dla ich kompetencji.

 1. Dane Pani/Pana oraz dziecka mogą być udostępniane odbiorcom, z którzy będą współpracowali z Administratorem w organizowaniu wyjazdu. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych na rzecz Administratora, czyli przykładowo dostawcom usług IT, a szczególnie takim jak Meta Platforms, Inc., czy tymi, z którymi Administrator współpracuje w celu prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji i przeprowadzenia wyjazdu.

7. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą profilowane, przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana dane osobowe lub dziecka w przypadku negatywnej rekrutacji będą przechowywane przez 1 rok po zakończeniu rekrutacji a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia. W przypadku pozytywnej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe lub dziecka będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z umowy, lub czasu aż ustanie okres zobowiązujący Administratora do przechowywania danych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia.

9. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres IOD.