REJS – Dominikańskie Duszpasterstwo Młodzieży

Zezwolenie na publikację wizerunku dzieci w związku z wyjazdem

Dominikańskiego Duszpasterstwa Młodzieży Rejs

Niniejszym nieodpłatnie zgadzam się utrwalenie i nieodpłatnie zezwalam na publikację wizerunku mojego dziecka na rzecz Klasztoru Zakonu Kaznodziejskiego, Konwent św. Józefa, ul. Dominikańska 2, 02-741 Warszawa w formie wizualnej i audiowizualnej wykonanego podczas wydarzeń związanych z działalnością Klasztoru.

Zezwalam także nieodpłatnie na wykorzystanie, utrwalanie i powielanie, przetwarzanie oraz obróbkę zdjęcia lub utworu audiowizualnego z wizerunkiem mojego dziecka za pośrednictwem dowolnego medium w celu dokumentowania działalności Klasztoru oraz promowania jego działalności, włączając w to publikację w telewizji, Internecie, czasopismach, folderach i publikacjach elektronicznych, radiu.

Przyjmuję, że wizerunek jako dane osobowe będzie przetwarzany zgodnie z klauzulą informacyjną, z którą się zapoznałem/łam.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem wizerunku

  1. Informujemy, że dane osobowe w formie wizerunku są przetwarzane przez Administratora, którym jest Klasztor Zakonu Kaznodziejskiego, Konwent św. Józefa, ul. Dominikańska 2, 02-741 Warszawa w celu dokumentowania oraz promowania jego działalności.

  2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) wyznaczonym przez Administratora można skontaktować się pod e-mail: [email protected]

  3. Dane będą przetwarzane przez okres 6 lat, a dla celów archiwalnych – wieczyście.

  4. Dane przetwarzane są na podstawie na podstawie interesu Administratora, którym jest realizacja celu wskazanego powyżej, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekret).

  5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, ich kopii, żądania sprostowa­nia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu lub ich usunięcia.

  6. W przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, czyli Kościelnego Inspektora Ochrony Danych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  7. Dalszych informacji na temat przetwarzanych danych udzielić może Pani/Panu IOD.