REJS – Dominikańskie Duszpasterstwo Młodzieży

REGULAMIN DUSZPASTERSTWA MŁODZIEY „REJS”

OGÓLNE:

1. Dominikańskie Duszpasterstwo Młodzieży „Rejs” jest dziełem Konwentu św. Józefa w Warszawie na Służewie. Przeor konwentu deleguje braci bezpośrednio odpowiedzialnych za prowadzenie duszpasterstwa, zwanych dalej duszpasterzami. Obecnie duszpasterzami są: o. Dariusz Czajkowski OP (główny duszpasterz) i o. Piotr Laskowski OP (duszpasterz wspomagający).
2. Członkami duszpasterstwa mogą być tylko uczniowie szkół średnich. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą duszpasterza, można odstąpić od tej zasady.,,Rejsowiczem” zostaje się poprzez uczestniczenie w spotkaniach duszpasterskich, nie ma zapisów do duszpasterstwa. Duszpasterze mają prawo wydalić kogoś z duszpasterstwa za nieprzestrzeganie regulaminu. 3. W działania duszpasterstwa i współpracę z duszpasterzami zaangażowani są tzw. odpowiedzialni. Ich zadaniem jest koordynacja powierzonych im sekcji duszpasterstwa i realizacja zadań, do których się zobowiązali. Odpowiedzialni wybierani są spośród Rejsowiczów bezpośrednio przez duszpasterzy. Wcześniej proszą o wskazanie kandydatur odchodzących odpowiedzialnych. Kadencja odpowiedzialnych trwa cały rok szkolny. W poszczególnych przypadkach może ona zostać przedłużona o kolejny rok.
4. W relacjach w duszpasterstwie kierujemy się wzajemnym szacunkiem i zasadami kultury.
5. Do duszpasterzy należy zwracać się formą,,proszę Ojca” lub „,Ojcze”.
6. Głównym zadaniem duszpasterzy w ramach duszpasterstwa jest sprawowanie sakramentów, głoszenie Słowa na liturgii lub podczas spotkań formacyjnych i prowadzenie rozmów indywidualnych.
7. Duszpasterstwo jest wspólnotą o charakterze formacyjnym. Za formację odpowiedzialni są bezpośrednio duszpasterze. Głównym celem duszpasterstwa jest wspólne poszukiwanie Boga, rozwój w wierze i na płaszczyźnie ogólnoludzkiej.
8. Do obowiązków duszpasterzy należy także opieka nad młodzieżą pełniącą posługę liturgiczną na niedzielnych mszach o 18:30, czyli nad scholą i służbą liturgiczną.
9. Media społecznościowe duszpasterstwa służą realizacji celów duszpasterstwa. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania z tych kanałów komunikacji postów, komentarzy i wiadomości, które nie wiążą się z celami duszpasterstwa.
10. Spowiedzi i indywidualne rozmowy z duszpasterzami mogą odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych (konfesjonał, spowiednica, rozmównica).
11. Wszelkie nadużycia dotyczące przekraczania granic fizycznych bądź emocjonalnych wśród Rejsowiczów należy zgłosić duszpasterzom.
12. W relacjach w duszpasterstwie zabronione są wszelkie formy stalkingu (nękania). Jeśli jakaś osoba nie życzy sobie otrzymywania wiadomości poprzez komunikatory internetowe, smsy, e-maile itp., należy to uszanować. W przypadku nie stosowania się do tej normy duszpasterze mogą wyciągnąć konsekwencje, od upomnienia po wykluczenie z duszpasterstwa.

13. Zabrania się posiadania, rozprowadzania i używania przez członków duszpasterstwa substancji psychoaktywnych, środków odurzających: alkoholu, leków uspokajających i nasennych, substancji halucynogennych, tytoniu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy etc. 14. Jeżeli zachowanie któregoś z duszpasterzy zaniepokoi członków duszpasterstwa, należy to zgłosić przeorowi klasztoru. Obecnie przeorem jest o. Lucjan Sobkowicz OP ([email protected]).

15. Spotkania duszpasterskie są dobrowolne, nie jest sprawdzana obecność i nie prowadzi się zapisów na członkostwo. Każdy kto uczestniczy w spotkaniach, choćby jednorazowo, jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu. Regulamin dostępny jest w widocznym miejscu w pomieszczeniu duszpasterskim (tzw. duży Rejs) oraz na Facebooku na profilu ddmRejs. O istnieniu regulaminu i obowiązku przestrzegania go informują młodzież duszpasterze.

POMIESZCZENIA DUSZPASTERSTWA:

16. Pomieszczenia „rejsowe” służą do oficjalnych spotkań całego duszpasterstwa w piątki i niedziele (18:30-22:00), do spotkań dodatkowych dla mniejszych grup w soboty (17:00-22:00), do prób scholi młodzieżowej w niedziele (16:30-18:30).

17. Członkowie duszpasterstwa mogą korzystać z pomieszczeń poza oficjalnymi spotkaniami, we wszystkie dni tygodnia, pojedynczo lub w małych grupach, w celach towarzyskich lub do indywidualnej nauki poza lekcjami szkolnymi.

18. Nie organizuje się w pomieszczeniach duszpasterstwa randek i innego rodzaju prywatnych spotkań, do których inni nie mogliby swobodnie dołączyć. Nie wolno zamykać się kluczem od środka.

19. Członkowie duszpasterstwa mogą przebywać w pomieszczeniach duszpasterstwa do godz. 22:00.

20. Nocowanie Rejsowiczów w pomieszczeniach duszpasterskich jest możliwe, ale jedynie za zgodą duszpasterzy, przełożonego klasztoru i rodziców.

21. Nocowanie młodzieży z innych duszpasterstw odbywa się na tych samych zasadach.

22. Nocowanie Rejsowiczów w innym dominikańskim duszpasterstwie młodzieży załatwiamy przez pośrednictwo duszpasterza.

23. Zabronione jest spanie na jednym łóżku osób różnych płci.

24. Niektóre spotkania Rejsu (gł. z zaproszonymi gośćmi) są fotografowane przez duszpasterza lub wybraną osobę, w celu dokumentacji lub promocji duszpasterstwa. Zdjęcia umieszczane są w kronice lub na profilach w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Uczestniczenie w spotkaniach (jak i na wyjazdach/wyjściach) duszpasterstwa Rejs oznacza zgodę na wykorzystywanie własnego wizerunku w wyżej opisany sposób.

WYJAZDY/WYJŚCIA DUSZPASTERSKIE:

25. Wyjazdy/wyjścia duszpasterskie Rejsowiczów to takie, w których bierze udział duszpasterz. 26. Na wyjazdy duszpasterskie mogą jechać tylko członkowie duszpasterstwa. W wyjątkowych sytuacjach mogą jechać osoby nie związane z duszpasterstwem, ale tylko po uzyskaniu zgody duszpasterza.

27. Na wyjazdach duszpasterskich dodatkowo obowiązuje ,,Regulamin wyjazdów/wycieczek Dominikańskiego Duszpasterstwa Młodzieży REJS”, udostępniany przed wyjazdem i podpisywany każdorazowo przez uczestników i ich rodziców.

28. Na wyjazdach duszpasterskich duszpasterze mają własny pokój bądź pokoje.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

29. Duszpasterze mogą w szczególnych przypadkach dyspensować od poszczególnych zasad. 30. W przypadkach nie zawartych w niniejszym regulaminie rozstrzygają duszpasterze.

31. Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do publicznej wiadomości w duszpasterstwie.

Warszawa, 16.03.2023 r.